Algemene voorwaarden

Op een opdracht aan e-makelaar BV zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de link die onderaan deze pagina is opgenomen. 

Vanwege de specifieke dienstverlening van e-makelaar BV via internet, maakt e-makelaar BV van de mogelijkheid gebruik om in aanvulling op, of in plaats van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, de volgende voorwaarden te hanteren.  

Voorwaarden e-makelaar BV 

Artikel 1 - Verkoopopdracht 

1. Tussen e-makelaar BV en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch via de website aan e-makelaar BV heeft verstrekt. 
2. De opdracht tot dienstverlening wordt uitdrukkelijk aanvaard na succesvolle betaling van de courtage door de opdrachtgever. 
3. E-makelaar BV draagt er zorg voor dat de opdrachtgever voor het definitief geven van de opdracht is gewezen op deze Voorwaarden. 

Artikel 2 - De omvang en inhoud van de opdracht 
1. Uit hoofde van zijn opdracht stelt e-makelaar BV met het Basis Pakket de volgende diensten ter beschikking aan de opdrachtgever: 
- beoordeling van de waarde van de betreffende woning 
- verstrekking van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning 
- coördinatie van de samenstelling van het juridisch dossier 
- presentatie van de woning op e-makelaar.nl, Jaap.nl en Huislijn.nl voor de periode van 1 jaar 
- presentatie van de woning op facebook.com en Twitter.com voor de periode van 1 jaar 
- aanmelding van de woning bij het centrale NVM-uitwisselingssyteem voor de periode van 1 jaar 
- voeren van de onderhandelingen en advisering 
- de handleiding Tips en Tricks 
2. Uit hoofde van zijn opdracht stelt e-makelaar BV voor het Funda Pakket de volgende diensten ter beschikking: 
- beoordeling van de waarde van de betreffende woning 
- verstrekking van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning 
- coördinatie van de samenstelling van het juridisch dossier 
- presentatie van de woning op funda.nl 
- presentatie van de woning op e-makelaar.nl, Jaap.nl en Huislijn.nl voor de periode van 1 jaar 
- presentatie van de woning op facebook.com en Twitter.com voor de periode van 1 jaar 
- aanmelding van de woning bij het centrale NVM-uitwisselingssyteem voor de periode van 1 jaar 
- voeren van de onderhandelingen en advisering 
- de handleiding Tips en Tricks 
3. In aanvulling op de pakketten kan opdracht worden gegeven om aanvullende diensten te verlenen dan wel aanvullende producten af te nemen. Deze aanvullende producten en diensten zijn bedoeld om de dienstverlening van de respectievelijke pakketten uit te breiden. Afhankelijk van het gekozen pakket kan dit uitgebreid worden met de volgende diensten en producten: 
- presentatie van de woning op funda.nl 
- set “te koop”-raambord met 2 “verkocht”-stickers 
- digitale woningbrochure op funda.nl (alleen in aanvulling op het Funda Pakket) 
- professionele fotoreportage (aanvullend op zowel het Basis als het Funda Pakket) 
- Funda Tophuisadvertentie (alleen in aanvulling op het Funda Pakket) 
- Funda Promolabel 
- woonclipvideo op funda.nl 
- woonclipvideo op YouTube.com 
- 2/3D plattegronden op Funda.nl 
- schrijven/redigeren van de aanbiedingstekst 
- toezenden van Funda-statistieken aan de opdrachtgever 
- opmaken van de koopovereenkomst 
- deelname aan NVM Open Huizen Dagen 
- Open Huizen Dag Promopakket 
- uitgebreid rapport waardebepaling 
- gevalideerd taxatierapport 
- bouwkundige keuring 
- opvragen van aktes Kadaster 
Voor een inhoudelijke toelichting op de diverse producten en diensten verwijzen wij naar de website www.e-makelaar.nl. 
4. E-makelaar BV voert de door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever. E-makelaar BV mag de werkzaamheden die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht door anderen laten uitvoeren. Hiertoe mag e-makelaar BV de aan hem beschikbaar gestelde gegevens delen met anderen. 
5. E-makelaar BV is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites dan funda.nl of e-makelaar.nl. 
6. De beoordeling van de waarde van de woning bestaat uit het geven van een waardeoordeel en het opstellen van een vraagprijsadvies die digitaal worden verstrekt. Hiertoe wordt onder andere het NVM-uitwisselingssysteem geraadpleegd. Een bouwkundige keuring maakt geen onderdeel uit van de waardebeoordeling. 
7. De opdrachtgever bepaalt zelf de vraagprijs van de woning (inclusief kosten koper) en is vrij om af te wijken van het vraagprijsadvies dat e-makelaar BV heeft gegeven. 
8. Het opstellen van de koopakte en de controle op de ondertekening ervan, valt niet standaard binnen de dienstverlening van e-makelaar BV. Aanvullend kan de opdracht hiertoe wel worden verstrekt. Indien een koopakte wordt opgemaakt door een derde partij behoort de controle van die koopakte en controle op de ondertekening ervan niet tot de verantwoordelijkheid van e-makelaar BV. 
9. Indien een andere partij dan e-makelaar BV de koopakte opstelt, dan zal e-makelaar BV de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan e-makelaar BV is daarmee afgerond en e-makelaar BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan. 
10. Andere werkzaamheden dan opgesomd in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 vallen niet onder een door e-makelaar BV geaccepteerde opdracht. 
11. Voor diensten die e-makelaar BV niet zelf verricht, kan e-makelaar BV de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. E-makelaar BV is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. E-makelaar BV is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade. 
12. Voorbeelden van de in artikel 2.11 bedoelde extra diensten zijn: het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een uitgebreide waardebepaling dan wel waardeverklaring, het uitvoeren van een taxatie, het opstellen/vervaardigen van het presentatiemateriaal van de betreffende woning, zoals een presentatietekst, foto’s en plattegronden. 
13. De website funda.nl biedt steeds meer diensten om de verkoopactiviteiten rond de tekoopstaande woningen te ondersteunen. E-makelaar BV streeft er naar om zijn bedrijfsvoering zo in te richten dat er van zoveel mogelijk van die diensten op funda.nl gebruik kan worden gemaakt. E-makelaar BV is echter op geen enkel moment verplicht deze extra diensten te benutten of te faciliteren. 
14. E-makelaar BV kan de woning, kosteloos en zonder dat de opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning en/of het woningaanbod van e-makelaar BV onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit verloopt op een wijze die e-makelaar BV nuttig of wenselijk acht. 

Artikel 3 - Courtage en eventuele andere kosten 
1. De courtage is niet afhankelijk van de verkoop van de betreffende woning. De courtage is verschuldigd voor het leveren van producten en diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever. 
2. Een opdracht is ondeelbaar. Daarom heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan e-makelaar BV verschuldigde bedragen als werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht. 
3. De courtage voor het Basis Pakket bedraagt € 475,- inclusief BTW voor 1 jaar. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de opdrachtgever zijn pakket aanvult met extra producten en/of diensten. 
4. De courtage voor het Funda Pakket bedraagt € 575,- inclusief BTW voor 1 jaar. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de opdrachtgever zijn pakket aanvult met extra producten en/of diensten. 
5. Voor recreatiewoningen met een woningpresentatie op Funda geldt een toeslag van € 100,- per jaar inclusief BTW op het bovengenoemde Funda Pakket. 
6. Met betrekking tot het Basis en het Funda Pakket geldt dat de opdracht die aan e-makelaar BV is verstrekt een looptijd heeft van 1 jaar, ingaand vanaf de dag van plaatsing van de woning op funda.nl. Hierna zal er een bedrag van €150,- inclusief BTW verschuldigd zijn om de opdracht telkens met 1 jaar te verlengen. 
7. Voor recreatiewoningen op funda.nl geldt een toeslag op de verlengingskosten zoals bedoeld onder artikel 3.5 van € 100,- inclusief BTW per jaar. 
8. Circa 1 maand voor het einde van de opdracht zal e-makelaar BV de opdrachtgever per mail vragen of verlenging met 1 jaar gewenst is. Indien dit het geval is, dient het verschuldigde bedrag van € 150,- inclusief BTW (dan wel € 250,- inclusief BTW voor een recreatiewoning op funda.nl) voor het aflopen van de opdracht te zijn voldaan. 
9. Indien verlenging met een jaar niet gewenst is, of indien het verschuldigde bedrag van €150,- inclusief BTW (dan wel € 250,- inclusief BTW voor een recreatiewoning op funda.nl) niet tijdig is bijgeschreven op de rekening van e-makelaar BV, wordt de opdracht na 1 jaar beëindigd en wordt de woningadvertentie teruggetrokken van funda.nl en de diverse andere sites. 
10. Eventuele door de gemeente opgelegde precariobelasting komt voor rekening van de opdrachtgever. 
11. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 jaar na opname van de woning de opdracht tot publicatie op funda.nl heeft verstrekt, is e-makelaar BV verplicht wederom een waardeopname van de woning uit te voeren. De extra kosten hiervan bedragen € 250,- inclusief BTW. 
12. Het intrekken door de opdrachtgever van het te koop aanbieden van zijn woning is gratis. Het herplaatsen van dezelfde woning door dezelfde opdrachtgever kan binnen 1 jaar voor € 150,- inclusief BTW. Na dit jaar is de opdrachtgever weer de volledige courtage (bedrag afhankelijk van het pakket) verschuldigd. 
13. De verschuldigde courtage is als vordering opeisbaar zodra de opdracht via internet is gegeven. 
14. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan e-makelaar BV verschuldigd is. 

Artikel 4 – Bedenktijd 
1. Op de verkoopopdracht/opdracht tot dienstverlening die is verstrekt via de website is 14 dagen bedenktijd na het geven van de verkoopopdracht van toepassing. 
2. E-makelaar BV informeert opdrachtgever seperaat per mail nogmaals over deze bedenktijd. 
3. E-makelaar BV kiest er voor om direct te beginnen met zijn dienstverlening aan opdrachtgever. E-makelaar doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen. 
4. Artikel 4.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn. 
5. Indien opdrachtgever het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd kosten te maken, dan kan opdrachtgever e-makelaar BV binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging,schriftelijk of per e-mail verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. Opdrachtgever maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt. 
6. In geval van artikel 4.5 start e-makelaar BV zijn dienstverlening 14 dagen na het geven van de opdracht. 
7. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan e-makelaar BV. Na ontvangst van deze mededeling stuurt e-makelaar BV onverwijld een ontvangstbevestiging.
8. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 3 van de algemene voorwaarden van e-makelaar BV, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: 
- dossieraanmaak en persoonlijke online module: € 50,-
- uitbrengen vraagprijsadvies: € 50,-
- een bezoek en woningopname door taxateur: € 250,-
- het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 50,-  
- het plaatsen van de woning op funda.nl:  € 150,- 
9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever. 

Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtgever 
1. De opdrachtgever is gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van e-makelaar BV heeft verleend. 
2. Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning. Tevens verklaart de opdrachtgever door genoemde ondertekening dat hij, als hij de woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als e-makelaar BV of een door e-makelaar BV ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is e-makelaar BV gerechtigd zijn werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beeïndigen. 
3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht om (potentiële) kopers en e-makelaar BV te informeren over juridische status, bijzonderheden, kwaliteit en (verborgen) gebreken van de te verkopen woning. De opdrachtgever is voorts verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze informatie belangrijk is om de koper zich een goed beeld te laten vormen van de woning. De opdrachtgever realiseert zich dat hij moet voorkomen dat de koper een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.
4. De opdrachtgever levert de foto’s en aanbiedingstekst van de woning aan, waarna e-makelaar BV deze publiceert. De opdrachtgever is verplicht om voor publicatie alle uitingen met betrekking tot de woning zelf te controleren. Indien nodig is de opdrachtgever verplicht deze zelf te corrigeren c.q. aan te vullen en dit te melden aan e-makelaar BV. 
5. E-makelaar BV is door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden indien de opdrachtgever voorafgaand aan de verkoop onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot de te verkopen woning aan e-makelaar BV en/of aan de potentiële kopers. Dit om te voorkomen dat potentiële kopers zich omtrent die punten een verkeerde voorstelling van zaken maken. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever e-makelaar BV voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van e-makelaar BV zal worden uitgekeerd te boven gaan. 
6. E-makelaar BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of teksten te weigeren als deze naar het oordeel van e-makelaar BV verkoopbelemmerend kunnen werken of naar het oordeel van e-makelaar BV aanstootgevend, shockerend of niet gerelateerd zijn aan de te verkopen woning. Daarnaast is e-makelaar BV gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging foto’s of teksten aan te vullen of te verwijderen indien dit naar zijn oordeel nodig is voor een goede en snelle verkoop van de woning. 
7. Bij de vervulling van zijn opdracht gaat e-makelaar BV uit van de informatie van het rapport van de woningopname en de informatie die zij van de opdrachtgever verkrijgt. De opdrachtgever dient alle door hem aan e-makelaar BV verstrekte gegevens (waaronder zijn eigen contactgegevens) en informatie steeds actueel te houden. Nieuwe relevante informatie moet steeds aan e-makelaar BV worden doorgegeven. E-makelaar BV mag de aan hem verstrekte (contact)gegevens en overige informatie als juist blijven beschouwen tot de opdrachtgever hem schriftelijk of per e-mail nieuwe (contact)gegevens of informatie heeft medegedeeld. 
8. De opdrachtgever weet dat een koper gedurende 3 dagen na het ondertekenen van een koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd heeft die hem het recht geeft de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. De opdrachtgever (een verkoper) heeft dat recht niet. 
9. De opdrachtgever is verplicht e-makelaar BV direct te informeren zodra er een bod op de woning is gedaan. Er is pas sprake van overeenstemming nadat beide partijen de schriftelijke koopovereenkomst hebben ondertekend. Zolang er geen schriftelijke koopovereenkomst door beide partijen is getekend, zijn partijen niet gebonden. Aan mondelinge toezeggingen van de ander kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid 
1. E-makelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de koper nalaat de opgestelde koopovereenkomst te ondertekenen. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail mededelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming. 
2. E-makelaar BV is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van het handelen van de opdrachtgever in strijd met artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. 
3. De aansprakelijkheid van e-makelaar BV en zijn medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan e-makelaar BV verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van E-makelaar BV zal worden uitgekeerd. 
4. Iedere aanspraak op e-makelaar BV wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de opdrachtgever daarmee bekend is geworden schriftelijk of per e-mail aan e-makelaar BV worden gemeld. 
5. Iedere aanspraak op e-makelaar BV wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn. 
6. E-makelaar BV aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens zijn opdrachtgever. Voor het overige sluit e-makelaar BV uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten. 
7. E-makelaar BV is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. 
8. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen e-makelaar BV en zijn opdrachtgever(s), zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van e-makelaar BV en alle personen die voor e-makelaar BV werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid dan ook. 
9. E-makelaar BV is nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder doch niet uitsluitend: een fotograaf, bouwkundige, notaris en stylist. 
10. E-makelaar BV maakt bij zijn dienstverlening gebruik van elektronische middelen zoals, maar niet uitsluitend, e-mail, andere middelen van dataverkeer en een interactieve webapplicatie. Partijen erkennen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. E-makelaar BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van e-makelaar BV. Zowel e-makelaar BV als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van de verwezenlijking van voornoemde risico’s. Zonder uitputtend te zijn dient de opdrachtgever daarbij te denken aan het op juiste wijze gebruiken van zijn computer en de daarop ingestelde spamfilter en overige programma’s. 
11. E-makelaar BV is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de internetsites e-makelaar.nl en funda.nl. 

Artikel 7 - Beëindiging van de opdracht 
1. Een opdracht loopt voor een periode van een jaar en eindigt door: 
- vervulling van de opdracht als omschreven in artikel 2 
- intrekking door de opdrachtgever. 
2. Op grond van artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM is e-makelaar BV gerechtigd de opdracht terug te geven. In aanvulling daarop of ter (gedeeltelijke) concretisering daarvan geldt dat e-makelaar BV de opdracht ook mag teruggeven indien de opdrachtgever: 
- niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van e-makelaar BV voldoet 
- aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt 
- vragen van belangstellende niet of niet snel genoeg beantwoordt 
- de door e-makelaar BV gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert 
- tips en verkoopadviezen van e-makelaar BV niet opvolgt terwijl de woning al langer dan 2 jaar te koop staat 
3. Beëindiging van de opdracht op welke wijze dan ook, heeft nimmer tot gevolg dat de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het honorarium door e-makelaar BV . 

Artikel 8 – Aanpassing Voorwaarden 
1. E-makelaar BV is gerechtigd om zijn Algemene Voorwaarden e-makelaar BV op elk door hem gewenst moment te wijzigen. 
2. Indien e-makelaar BV een wijziging als bedoeld in artikel 8.1 doorvoert is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren. 
3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wilt accepteren, heeft hij het recht om de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen 2 maanden nadat de in artikel 8.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde Voorwaarden e-makelaar BV van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld. 

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM